Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hard

Bản dịch

khó, khó khăn, chăm chỉ

My
work
is
hard
,
but
interesting
.

Công việc của tôi thì khó khăn , nhưng thú vị .

Có 10 lời bình

Her
question
is
hard
.

Câu hỏi của cô ấy thì khó.

Có 9 lời bình

You
work
hard
.

Bạn làm việc chăm chỉ.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu