Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

great

Bản dịch

lớn, tuyệt vời, vĩ đại

My
father
is
a
great
man
.

Cha của tôi là một người đàn ông vĩ đại.

Có 10 lời bình

It
is
really
a
great
moment
.

Nó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.

Có 4 lời bình

He
is
a
great
friend
.

Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu