Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

governor

Bản dịch

thống đốc, thủ hiến, tỉnh trưởng

The
new
governor
has
different
ideas
.

Thống đốc mới có những sáng kiến khác.

Có 5 lời bình

He
was
a
popular
Governor
.

Ông ấy đã là một thống đốc nổi tiếng.

Có 3 lời bình

The
governor
has
two
daughters
.

Thống đốc có hai con gái.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu