Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

government

Bản dịch

chính phủ

My
parents
work
for
the
government
.

Bố mẹ của tôi làm việc cho chính phủ.

Có 1 lời bình

The
government
needs
to
listen
to
the
people
.

Chính phủ cần lắng nghe nhân dân.

Có 2 lời bình

My
sister
wants
to
change
the
government
.

Chị tôi muốn thay đổi chính phủ.

Có 3 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu