Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

geography

Bản dịch

địa lý, môn địa lý

The
scientists
study
geography
.

Những nhà khoa học nghiên cứu địa lý.

Có 1 lời bình

We
need
to
know
geography
.

Chúng tôi cần biết địa lý.

Có 2 lời bình

The
geography

Địa lý

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu