Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

general

Bản dịch

chung, tổng quát, thông thường

In
general
,
the
staff
is
bilingual
.

Nhìn chung, nhân viên nói hai thứ tiếng.

Có 26 lời bình

In
general
we
eat
fish
on
Friday
.

Nói chung chúng tôi ăn cá vào thứ Sáu.

Có 47 lời bình

In
general

Nhìn chung

Có 55 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu