Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

from

Bản dịch

từ

The
books
are
from
the
women
.

Những quyển sách thì từ những người phụ nữ.

Có 24 lời bình

From
an
egg

Từ một quả trứng

Có 89 lời bình

I
am
from
Germany
.

Tôi từ nước Đức.

Có 37 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu