Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

freedom

Bản dịch

tự do, sự tự do

Freedom
is
not
free
.

Sự tự do thì không miễn phí.

Có 2 lời bình

Where
is
freedom
?

Tự do ở đâu?

Có 9 lời bình

Freedom

Sự tự do

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu