Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

foundation

Bản dịch

nền tảng

We
are
not
a
foundation
.

Chúng tôi không phải là một tổ chức.

Có 9 lời bình

She
works
for
a
foundation
.

Cô ấy làm việc cho một tổ chức.

Có 26 lời bình

The
foundation

Tổ chức

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu