Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

formula

Bản dịch

công thức, cách thức

We
will
learn
a
new
formula
today
.

Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.

Có 2 lời bình

We
will
learn
a
new
formula
today
.

Chúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.

Có 2 lời bình

She
explains
that
formula
to
me
.

Chị ấy giải thích công thức đó cho tôi.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu