Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

for

Bản dịch

cho, vì, để

We
pay
for
him
.

Chúng tôi trả tiền cho anh ấy.

Có 59 lời bình

Thank
you
for
the
meal
.

Cảm ơn bạn về bữa ăn.

Có 55 lời bình

I
work
for
you
.

Tôi làm việc cho bạn.

Có 42 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu