Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

food

Bản dịch

thức ăn, thực phẩm, đồ ăn

We
eat
food
.

Chúng tôi ăn thức ăn.

Có 6 lời bình

We
eat
the
food
.

Chúng tôi ăn thức ăn.

Có 10 lời bình

We
have
food
.

Chúng tôi có thức ăn.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu