Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

flute

Bản dịch

sáo

Do
you
want
to
play
the
flute
or
the
violin
?

Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?

Có 0 lời bình

Do
you
want
to
play
the
flute
and
the
violin
?

Bạn có muốn chơi sáo và đàn viôlông không?

Có 2 lời bình

You
like
to
listen
to
your
son
play
the
flute
.

Bạn thích nghe con trai mình chơi sáo.

Có 2 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu