Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

firm

Bản dịch

công ty, hãng

Yesterday
was
my
last
day
at
the
firm
.

Hôm qua đã là ngày cuối cùng của tôi ở công ty.

Có 2 lời bình

The
firm

Công ty

Có 13 lời bình

Yesterday
was
my
last
day
at
the
firm
.

Hôm qua đã là ngày cuối cùng của tôi ở công ty.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu