Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

find

Bản dịch

tìm thấy, tìm ra, kiếm thấy

Find
the
cat
!

Tìm con mèo đi!

Có 26 lời bình

Find
her
!

Tìm cô ấy đi!

Có 22 lời bình

They
find
.

Họ tìm thấy.

Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu