Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fifteen

Bản dịch

mười lăm

There
are
fifteen
restaurants
in
the
town
.

mười lăm nhà hàng trong thị trấn.

Có 7 lời bình

For
fifteen
minutes

Trong mười lăm phút

Có 15 lời bình

Fifteen
years

Mười lăm năm

Có 35 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu