Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

favor

Bản dịch

ơn huệ

Everyone
is
in
favor
of
your
idea
.

Mọi người ủng hộ ý tưởng của bạn.

Có 9 lời bình

Everyone
is
in
favor
of
your
idea
.

Mọi người ủng hộ ý tưởng của bạn.

Có 9 lời bình

I
want
to
ask
you
a
favor
.

Tôi muốn nhờ bạn giúp đỡ.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu