Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fault

Bản dịch

lỗi

That
was
not
her
fault
.

Đó đã không phải là lỗi của cô ấy .

Có 8 lời bình

It
is
my
fault
.

Nó là lỗi của tôi .

Có 6 lời bình

That
is
my
fault
.

Đó là lỗi của tôi .

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu