Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

fair

Bản dịch

hội chợ, công bằng

We
are
at
the
fair
.

Chúng tôi ở hội chợ.

Có 5 lời bình

She
likes
the
fair
.

Cô ấy thích hội chợ.

Có 15 lời bình

The
fair

Hội chợ

Có 49 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu