Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

face

Bản dịch

mặt, khuôn mặt, đối mặt với

A
face
appeared
at
the
window
.

Một khuôn mặt đã xuất hiện ở cửa sổ.

Có 1 lời bình

The
face

Khuôn mặt

Có 3 lời bình

A
face
appeared
at
the
window
.

Một khuôn mặt đã xuất hiện ở cửa sổ.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu