Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

expression

Bản dịch

biểu hiện, sự diễn đạt

In
that
country
they
do
not
use
that
expression
.

Trong quốc gia đó họ không dùng cách diễn đạt đó.

Có 2 lời bình

We
all
know
this
expression
.

Chúng tôi đều biết biểu hiện này.

Có 7 lời bình

The
teacher
says
we
have
to
learn
these
expressions
by
heart
.

Giáo viên nói chúng ta phải học thuộc lòng những cách diễn đạt này.

Có 6 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu