Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

explanation

Bản dịch

sự giải thích

We
read
the
explanation
together
.

Chúng tôi đọc phần giải thích cùng nhau.

Có 14 lời bình

Thank
you
for
your
explanation
.

Cảm ơn sự giải thích của bạn.

Có 23 lời bình

The
explanation

Sự giải thích

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu