Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

explains

Bản dịch

My
brother
explains
how
to
use
the
computer
.

Anh trai tôi giải thích làm sao để dùng máy tính.

Có 9 lời bình

The
doctor
explains
that
he
is
alive
.

Bác sĩ giải thích rằng anh ấy còn sống.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của explain

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu