Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

explained

Bản dịch

giải thích (q.khứ)

Chia động từ của explain

She
explained
her
culture
to
me
.

Cô ấy đã giải thích nền văn hóa của cô ấy cho tôi.

Có 2 lời bình

He
explained
his
book
.

Anh ấy đã giải thích cuốn sách của anh ta.

Có 13 lời bình

She
explained
that
.

Cô ấy đã giải thích điều đó.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của explain

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu