Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

explain

Bản dịch

giải thích

Do
I
need
to
explain
it
again
?

Tôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?

Có 1 lời bình

Who
is
able
to
explain
Duolingo
to
me
?

Ai có thể giải thích Duolingo cho tôi?

Có 2 lời bình

Let
me
explain
.

Để tôi giải thích.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của explain

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu