Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

excellent

Bản dịch

tuyệt vời, tuyệt hảo, xuất sắc

I
am
an
excellent
wife
for
him
.

Tôi là một người vợ tuyệt vời dành cho anh ấy.

Có 9 lời bình

She
writes
excellent
books
.

Cô ấy viết những quyển sách xuất sắc.

Có 10 lời bình

Our
food
is
excellent
.

Thức ăn của chúng tôi thì tuyệt hảo.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu