Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

example

Bản dịch

ví dụ, thí dụ, gương

They
give
an
example
.

Họ cho một ví dụ.

Có 7 lời bình

The
example

Ví dụ

Có 8 lời bình

We
study
some
examples
.

Chúng tôi nghiên cứu một số ví dụ.

Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu