Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

everything

Bản dịch

mọi thứ, tất cả mọi thứ

I
like
everything
except
for
the
shoes
.

Tôi thích tất cả mọi thứ ngoại trừ những đôi giầy.

Có 7 lời bình

I
like
everything
in
your
house
.

Tôi thích mọi thứ trong nhà của bạn.

Có 4 lời bình

Soup
is
the
answer
to
everything
.

Súp là đáp án cho mọi thứ.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu