Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

everybody

Bản dịch

mọi người, tất cả mọi người

Where
is
everybody
else
?

Mọi người khác ở đâu?

Có 8 lời bình

Everybody
is
there
.

Mọi người đều ở đó.

Có 8 lời bình

Everybody
needs
water
.

Mọi người cần nước.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu