Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

every

Bản dịch

mỗi, mọi, từng

Every
human
is
an
artist
.

Mỗi con người là một nghệ sĩ.

Có 26 lời bình

He
reads
every
book
.

Anh ấy đọc từng quyển sách .

Có 12 lời bình

She
writes
to
me
every
week
.

Cô ấy viết cho tôi mỗi tuần.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu