Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

energy

Bản dịch

năng lượng

The
sun
gives
the
earth
energy
.

Mặt trời cho trái đất năng lượng.

Có 2 lời bình

We
want
clean
energy
.

Chúng tôi muốn năng lượng sạch.

Có 4 lời bình

He
is
full
of
energy
.

Anh ấy đầy năng lượng.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu