Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

enemy

Bản dịch

kẻ thù

The
enemy
of
an
enemy
is
a
friend
.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Có 38 lời bình

I
have
an
enemy
.

Tôi có một kẻ thù.

Có 6 lời bình

The
enemy

Kẻ thù

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu