Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

else

Bản dịch

khác, nữa

What
else
is
in
the
food
?

Còn gì nữa trong đồ ăn ?

Có 15 lời bình

What
else
do
you
have
?

Bạn còn có cái gì nữa ?

Có 34 lời bình

Who
else
is
there
?

Ai ở đó nữa ?

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu