Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

election

Bản dịch

cuộc bầu cử

She
lost
the
election
by
one
vote
.

Bà ấy đã thua cử bởi một phiếu.

Có 8 lời bình

The
election
begins
after
that
.

Cuộc bầu cử bắt đầu sau đó.

Có 12 lời bình

He
won
the
elections
.

Anh ấy đã thắng các cuộc bầu cử.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu