Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

eight

Bản dịch

tám

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

Có 19 lời bình

He
works
eight
hours
a
day
.

Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày.

Có 3 lời bình

My
son
is
eight
.

Con trai của tôi tám tuổi.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu