Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

effect

Bản dịch

tác dụng, sự ảnh hưởng, hiệu ứng

These
problems
have
no
effect
on
us
.

Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.

Có 12 lời bình

This
color
has
the
opposite
effect
.

Màu này có tác dụng trái ngược.

Có 16 lời bình

These
problems
have
no
effect
on
us
.

Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu