Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

economy

Bản dịch

nền kinh tế

How
is
the
economy
?

Nền kinh tế thì như thế nào?

Có 17 lời bình

How
is
the
economy
?

Nền kinh tế thì như thế nào?

Có 17 lời bình

What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?

Mối quan hệ giữa cuộc chiến tranh và nền kinh tế là gì?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu