Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

dust

Bản dịch

bụi

There
is
much
dust
in
my
grandmother
's
house
.

Có nhiều bụi ở nhà của bà tôi.

Có 13 lời bình

The
books
do
not
have
dust
.

Những cuốn sách không có bụi.

Có 7 lời bình

That
room
is
full
of
dust
.

Cái phòng ấy thì đầy bụi.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu