Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

drugs

Bản dịch

những viên thuốc

The
drugs
had
a
positive
effect
.

Những viên thuốc đã có một hiệu lực khả quan.

Có 1 lời bình

The
drugs
made
him
different
.

Những viên thuốc đã làm anh ấy khác.

Có 1 lời bình

The
drugs

Những viên thuốc

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu