Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

discovery

Bản dịch

sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện

The
discovery
of
that
medicine
was
important
.

Sự khám phá ra loại thuốc đó đã là quan trọng.

Có 4 lời bình

My
discovery
is
more
important
.

Khám phá của tôi quan trọng hơn.

Có 3 lời bình

The
discovery
of
that
medicine
was
important
.

Sự khám phá ra loại thuốc đó đã là quan trọng.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu