Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

difference

Bản dịch

sự khác biệt, sự khác nhau

Can
you
see
the
difference
?

Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

Có 9 lời bình

What
is
the
difference
?

Sự khác biệt là gì?

Có 8 lời bình

Can
you
see
the
difference
?

Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu