Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

demands

Bản dịch

yêu cầu, đòi hỏi

Chia động từ của demand

My
mother
demands
an
answer
.

Mẹ tôi yêu cầu một câu trả lời.

Có 25 lời bình

The
market
demands
more
.

Thị trường đòi hỏi hơn nữa.

Có 12 lời bình

He
demands
wine
.

Anh ta yêu cầu rượu vang.

Có 23 lời bình

Tất cả thể động từ của demand

ngôihiện tạiquá khứ
Idemanddemanded
he/she/itdemandsdemanded
you/we/theydemanddemanded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu