Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

demand

Bản dịch

yêu cầu, nhu cầu

Demand
for
new
homes
is
weak
.

Nhu cầu cho những nhà ở mới còn yếu.

Có 4 lời bình

The
demand

Sự yêu cầu

Có 10 lời bình

Demand
for
new
homes
is
weak
.

Nhu cầu cho những nhà ở mới còn yếu.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu