Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

decided

Bản dịch

đã quyết định

Chia động từ của decide

We
decided
together
.

Chúng tôi đã quyết định cùng nhau.

Có 14 lời bình

We
decided
this
.

Chúng tôi đã quyết định điều này.

Có 4 lời bình

We
had
decided
to
eat
.

Chúng tôi đã quyết định ăn.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu