Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

debt

Bản dịch

khoản nợ

She
is
in
debt
to
me
.

Cô ấy mắc nợ tôi.

Có 6 lời bình

The
debt

Khoản nợ

Có 9 lời bình

She
is
in
debt
to
me
.

Cô ấy mắc nợ tôi.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu