Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. death

death

Bản dịch

cái chết

Death
is
the
last
option
.

Cái chết là sự lựa chọn cuối cùng.

Có 18 lời bình

Death
is
the
last
option
.

Cái chết là sự lựa chọn cuối cùng.

Có 18 lời bình

I
do
not
think
of
death
.

Tôi không nghĩ đến cái chết.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu