Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

deal

Bản dịch

thoả thuận

Do
we
have
a
deal
?

Chúng ta có một thoả thuận không?

Có 10 lời bình

This
is
a
good
deal
.

Điều này là một thỏa thuận tốt.

Có 3 lời bình

Do
we
have
a
deal
?

Chúng ta có một thoả thuận không?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu