Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

danger

Bản dịch

sự nguy hiểm

It
is
a
danger
of
our
time
.

Nó là một sự nguy hiểm của thời đại của chúng ta .

Có 7 lời bình

Now
she
is
in
danger
.

Hiện giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Có 2 lời bình

It
is
a
danger
of
our
time
.

Nó là một sự nguy hiểm của thời đại của chúng ta .

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu