Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

currently

Bản dịch

hiện tại, hiện nay

We
currently
do
not
have
water
.

Chúng ta hiện giờ không có nước.

Có 54 lời bình

She
is
currently
a
model
.

Cô ta hiện giờ là một người mẫu.

Có 37 lời bình

It
is
currently
open
.

Nó hiện giờ mở cửa.

Có 42 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu