Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

currency

Bản dịch

tiền tệ

We
need
a
new
currency
.

Chúng ta cần một loại tiền tệ mới.

Có 4 lời bình

Which
currency
do
they
have
?

Họ có loại tiền tệ nào?

Có 2 lời bình

The
currency

Tiền tệ

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu